Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SKLEP.MARATONARTYSTYCZNY.PL 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja usług
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: REGULAMIN EUROPEJSKIEGO MARATONU ARTYSTYCZNEGO

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy SKLEP.MARATONARTYSTYCZNY.PL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.maratonartystyczny.pl.
Sprzedawca - MONIKA KLUZA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Monika Kluza Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6782125539, nr REGON 120263459, ul. Płaszowska 32a/1 30-713 Kraków.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. ul. Płaszowska 32a/1 30-713 Kraków
 2. Adres e-mail: warsztaty@muzylekmoni.pl
 3. Telefon: 885 397 777

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za usługę, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za usługę oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy usługi.
 3. Wybrane do kupienia usługi należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy usługi oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący musi zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto, aby dokonywać zakupów.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • BLUE MEDIA ( SHOPER PŁATNOŚCI )
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do wykonania usługi  we wskazanym w zamówieniu terminie.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił usługi o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla każdej z usług.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana są usługi:
  • Unia Europejska
 6. Usługi zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. udział osobisty

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH

Europejski Maraton Artystyczny jest tak dużym wydarzeniem i przedsięwzięciem logistycznym, w którym bierze udział kilkanaście tysięcy osób, iż NIE MA MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W  MARATONIE. Zapis ten jest zgodny z art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma w takim przypadku obowiązku zwrotu pieniędzy.

 1. Kupujący ma prawo odsprzedać swój bilet wyznaczonej przez siebie osobie lub wziąć udział w Maratonie w innym dostępnym terminie i mieście.
 2. W przypadku, kiedy warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego Maratonu.
 3. Zwrot kosztów warsztatu następuje na konto, z którego była dokonywana wpłata.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli na usługę została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie usługi w Sklepie.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.Załącznik nr 1 do Regulaminu

REGULAMIN WARSZTATÓW DOSKONALĄCYCH DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ŚWIETLIC ORAZ ANIMATORÓW KULTURY

 

§1.MARATON ARTYSTYCZNY

 1.  Organizatorem warsztatów MARATON ARTYSTYCZNY jest CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ MUZYLEK MONI z siedzibą w Krakowie (30-713) ul. Płaszowska 32A/1 NIP: 678-212-55-39. 
 2. CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ MUZYLEK MONI organizuje warsztaty doskonalące dla nauczycieli szkół, przedszkoli, nauczycieli polonijnych, nauczycieli świetlic, animatorów kultury, studentów kierunków pedagogicznych oraz osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
 3. Warsztaty są organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z koniecznością dokonania opłaty. Prosimy zatem o rozważne dokonywanie zapisów.

 

 

§2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator ustala minimalną liczbę uczestników Maratonu 100 osób, maksymalną 150 osób. Liczba ta może ulec zmianie w szczególnych przypadkach, o których decyduje organizator.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia warsztatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia warsztatów.
 4. Organizator lub osoba upoważniona udziela informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji Maratonu w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu lub zmiany formuły Maratonu bez podania przyczyny.

 

§3.ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH

 1. Zgłoszenia do udziału w Maratonie Artystycznym odbywają się wyłącznie poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.sklep.maratonartystyczny.pl
 2. Osoba zapisana na warsztaty staje się Uczestnikiem wydarzenia Europejski Maraton Artystyczny
 3. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna podać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • tel. kontaktowy
 • adres e-mail
 • dane do faktury
  1. jeśli płatnikiem będzie uczestnik: imię i nazwisko i adres zamieszkania
  2. jeśli płatnikiem będzie placówka: dane nabywcy (a także odbiorcy w przypadku placówek samorządowych – prosimy o umieszczenie ich w formularzu w okienku „Uwagi”)

§4.PŁATNOŚCI

 1. Każdy uczestnik podczas dokonania zapisu otrzyma automatyczną fakturę pro-forma, na podstawie której należy dokonać opłaty.
 2. Uczestnik zapisujący się indywidulanie, wraz z dokonaniem zapisu, wpłaca niezwłocznie kwotę określoną przez Organizatora, tj. 350 zł poprzez wybraną przez siebie formę płatności dostępną na stronie (płatności natychmiastowe, tradycyjny przelew bankowy).
 3. Jeśli uczestnictwo opłaca placówka, to wówczas na podstawie wystawionej przy rejestracji faktury pro forma, wystawimy fakturę z 2-tygodniowym terminem płatności. W wyjątkowych sytuacjach osoba upoważniona z placówki może zwrócić się do Organizatora, mailowo na adres warsztaty@muzylekmoni.pl z prośbą o wystawienie faktury najpóźniej na 30 dni przed Maratonem.
 4. Poprzez jeden formularz można zgłosić większą ilość osób (pod warunkiem, że dane do faktury będą takie same). Przy zgłoszeniu min. 10 uczestników system automatycznie naliczy rabat w wysokości 10%.
 5. Odbiorca faktury jest zobowiązany do terminowego dokonania wpłaty.
 6. Wpłatę kwoty określonej przez Organizatora (koszt warsztatów) należy dokonać na konto:

 

mBank 16 1140 2004 0000 3002 4346 1830

wpisując w tytule:

Maraton Artystyczny, miasto wydarzenia, imię i nazwisko

 

§5.REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH

 

 • Maraton Artystyczny jest tak dużym wydarzeniem i przedsięwzięciem logistycznym, w którym bierze udział kilkanaście tysięcy osób, iż PO ZAPŁACENIU NIE MA MOŻLIWOŚCI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W  MARATONIE. Zapis ten jest zgodny z art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma w takim przypadku obowiązku zwrotu pieniędzy.
 • Kupujący ma prawo odsprzedać swój bilet wyznaczonej przez siebie osobie lub wziąć udział w Maratonie w innym dostępnym terminie i mieście.
 • W przypadku, kiedy warsztaty zostaną odwołane przez Organizatora, koszty poniesione przez Uczestników zostaną im zwrócone w terminie 7 dni od daty planowanego Maratonu.
 • Zwrot kosztów warsztatu następuje na konto, z którego była dokonywana wpłata.

 

 

§6.KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 

 • Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie oraz filmowanie podczas Maratonu i udostępnianie materiałów warsztatowych w Internecie lub wypożyczanie osobom nie będącym uczestnikami Maratonu.

 

 1. Organizator  nie wyraża zgody na  rozpowszechnianie fotografii  prac plastycznych proponowanych podczas maratonu, ani na publikowanie pomysłów na prace w jakiejkolwiek formie – zarówno pisemnej jak i elektronicznej w Internecie.
 2. Kopiowanie płyt CD bez zgody autorów jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.
 3. Materiały warsztatowe (m.in. konspekty zajęć, płyty CD, pomysły na prace plastyczne) mają służyć uczestnikom do codziennej pracy z dziećmi, zatem mogą być wykorzystywane tylko w pracy dydaktycznej. Wszelkie wykorzystanie materiałów warsztatowych w działaniach komercyjnych muszą być skonsultowane z autorami.
 4. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów dla osób dorosłych, w tym szkoleniowych rad pedagogicznych, a także działalności komercyjnej z wykorzystaniem materiałów z Maratonu Artystycznego.
 5. Możliwość udostępniania materiałów istnieje wyłącznie po konsultacji z Organizatorem Maratonu Artystycznego.

 

§7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  2. Realizacji łączącej nas Umowy, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek zapisu na warsztaty a następnie akceptację regulaminu poprzez dokonanie wpłaty.
  3. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, (w sytuacji dokonania zakupu) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
   1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
   1. marketing produktów i usług własnych (marketing drogą mailową);
   2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
   3. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

2.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

 1. Prawo do sprzeciwu
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w punktach 1.3, opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu.
 4. Okres przechowywania danych
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 6. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
 7. Odbiorcy danych
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usług księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, itp.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą
 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 11. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 12. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 13. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 14. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 15. prawo do przenoszenia danych;
 16. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 17. Uczestnik  warsztatów wyraża  zgodę na wykorzystanie  własnego wizerunku w Internecie w formie zdjęć, filmów, plakatów oraz w publikacjach, prasie i telewizji.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w/w regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie www.maratonartystyczny.pl oraz na stronie www.sklep.maratonartystyczny.pl

Regulamin newslettera

SKLEP.MARATONARTYSTYCZNY.PL 

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy SKLEP.MARATONARTYSTYCZNY.PL  prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.maratonartystyczny.pl 
Usługodawca - MONIKA KLUZA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Monika Kluza Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 6782125539, nr REGON 120263459, ul. Płaszowska 32a/1 30-713 Kraków.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy:warsztaty@muzylekmoni.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: warsztaty@muzylekmoni.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: warsztaty@muzylekmoni.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl